Graag nodigen wij een afvaardiging van de besturen van de bij ons aangesloten verenigingen uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering op woensdag 13 maart 2024 in het verenigingslokaal van de Madese Bond van Postduivenhouders aanvang 20.00 uur.

Voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingediend tot 9 maart 2024 bij bovenstaand secretariaat.

Door het stoppen van vereniging 1980 P.V Wilhelminabode Werkendam, en het hierdoor voorgenomen besluit van onze penningmeester T Bras om dan ook te stoppen als penningmeester van de Union de Baronie. Zijn we op zoek naar een kandidaat die deze functie zou willen overnemen.

Bestuurskandidaten kunnen zich opgeven bij het secretariaat.

           Agenda jaarvergadering 13-03-2024

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 15 november`23.
  3. Financieel verslag penningmeester.
  4. Verslag kascontrole namens vereniging 1977 en 1979.
  5. Rooster aftreden bestuur.

W.Bisschop                            2025
T.Bras                                     2026   Aftredend
B.Brouwer                             2024   Herkiesbaar
R de Leeuw                            2026
A van den Kieboom             2024  Herkiesbaar
A den Ouden                          2025
J van Dongen                        2026

  1. Ingekomen voorstellen.
  2. Mededelingen bestuur.
  3. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
  4. Sluiten