Geachte bestuurders,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering van woensdag 8 maart aanvang 20.00 uur in het verenigingslokaal van de Made.

De agenda ziet er als volgt uit.

Agenda jaarvergadering 8 maart 2023

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 23 november`22.
 3. Financieel verslag penningmeester.
 4. Verslag kascontrole namens vereniging 1950 en 1977.
 5. Rooster aftreden bestuur :

W Bisschop  2025

       Tony Bras 2023

       B.Brouwer 2024 Herkiesbaar

       Rex de Leeuw 2023

       P .Bogaard 2024 Gestopt

       Carola Hanegraaf      2025 Gestopt

Graag vanuit de verenigingen waarvan er geen bestuurslid in het bestuur zit, een kandidaat aanleveren.

 1. Ingekomen voorstellen.
 2. Mededelingen bestuur.
 • Contrubutie :
 • Ploegenspel gaan we dat dit jaar weer vervliegen?
 • Gratis te vervliegen prijzen 2023 ?
 • Doorgeven 2 rekenaars/contactpersonen per vereniging :
 1. Vaststellen datum kampioenen huldiging.
 2. Vaststellen datum najaarsvergadering.
 3. Wat verder ter tafel komt.
 4. Rondvraag
 5. Sluiten