Aan de Besturen van de aangesloten verenigingen van Rayon 3 Brabant-2000

 

Graag willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 in het verenigingslokaal van de Madese Bond van Postduivenhouders Wilhelminastraat 2a te Made aanvang 20.00 uur.

Voorstellen indienen voor deze vergadering kunt u doen tot 12 november`22 op bovenstaand adres of bgmbrouwer@ziggo.nl

Oproep bestuur kandidaten : Diegene welke zich geroepen voelen om toe te treden in het Union de Baronie bestuur worden verzocht zich op te geven bij bovenstaand secretariaat.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

Agenda :

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen presentielijst
 • Goedkeuring notulen 23-03-2022
 • Evaluatie seizoen 2022
 • Ingediende voorstellen.
 • Oproep Bestuurs-kandidaat

Aftredend en herkiesbaar  T.Bras & Rex de Leeuw

 • Mededelingen bestuur.
 • Pauze
 • Wat verder ter tafel komt ( Inbreng vergadering )
 • Rondvraag
 • Sluiten

Secretaris : Bernard Brouwer